اعضاء گروه
 
  
 

اعضاء محترم گروه مهندسی مخابرات

 

  

 اتاق: 220
تلفن تماس: 84062220
ایمیل:msabrish[AT]eetd.kntu.ac.ir
وبسایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/msabrish
زمینه های پژوهشی:

·         الکترومغناطیس محاسباتی CEM

·         پراکندگی امواج EM

·         فوتونیک

      .     پلاسمونیک

 

 سید آرش احمدی

 اتاق:
تلفن تماس: 270
ایمیل:  aahmadi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وبسایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/arahmadi
زمینه های پژوهشی: 

·         مدارها و سیستم های فرکانس رادیویی

      .      مدارات فعال و غیر فعال ریز موج