گروه مهندسي مخابرات
 

گروه مخابرات با سابقه ترين گروه آموزشي دانشكده مهندسي برق و نيز دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي است. اين گروه در دو گرايش مخابرات ميدان و نوري و مدارها و سيستم هاي مخابراتي فعاليت دارد.

بدون شك اعضاي هيئت علمي و دانش آموختگان گروه مخابرات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را بايد داراي نقشي كليدي هم در ارتقاي دانش و فناوري مخابرات و ارتباطات از راه دور در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و هم در اداره صنعت مخابرات كشور دانست. 

زمينه هاي تخصصي فعال در اين گروه عبارتند از:

-         آنتن هاي آرايه اي، رفلكتور، پهن باند، هوشمند،

-         سيستم هاي پهن باند،

-         سيستم هاي رمز و كدينگ،

-         سيستم هاي مخابرات نوري،

-         سيستم هاي مخابرات نوين،

-         شبكه ها و سيستم هاي مخابراتي بي سيم، و

-         مدارهاي مجتمع باندهاي ريزموج و ميليمتري

 

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.